STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

27 października 2020
II edycja programu reintegracji osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza ogłasza nabór na wolne stanowisko
WYCHOWAWCA/DORADCA

w ramach projektu „Idź dalej! - Rozwój usług społecznych na rzecz młodzieży i rodzin
w Rudzie Śląskiej” Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

KWALIFIKACJE:

Osobą na stanowisku wychowawcy/ doradcy młodzieży może być osoba, która:

-  posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

- posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi
w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym
z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub

- posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej
3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 

Zaangażowana może zostać osoba, która:

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona

- wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika
z tytułu egzekucyjnego

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

KOMPETENCJE:

- kreatywność w doborze metod i form oddziaływań

- umiejętność planowania i analizy pracy własnej oraz pracy w zespole

- otwartość, inicjatywność i komunikatywność

- umiejętności organizacyjne.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- docieranie do potencjalnych Uczestników, przekazywanie informacji o projekcie (elementy streetworkingu/pracy podwórkowej), zachęcanie do uczestnictwa

- nawiązanie kontaktu i stała współpraca z instytucjami (m.in. szkoły, MOPS, kuratorzy rodzinni) i organizacjami działającymi na rzecz młodzieży

- nawiązanie kontaktu i współpraca z rodzicami /opiekunami prawnymi uczestników

- stworzenie we współpracy z Uczestnikiem Indywidualnej Ścieżki Rozwoju, monitorowanie realizacji poszczególnych form wsparcia i analiza rezultatów  

- organizowanie zajęć indywidualnych (w tym towarzyszenie w sytuacjach kryzysowych) i grupowych (m.in. w formie: społeczności grupowej, pomocy w nauce, warsztatów, wyjść, wyjazdów, inicjatyw lokalnych, doświadczeń korygujących, networkingu),

- sporządzanie informacji sprawozdawczych.

 

WAŻNE INFORMACJE:

  • wymiar zatrudnienia – 1 etat
  • przewidywany okres zatrudnienia – od momentu podpisania umowy do 31.05.2022r., z możliwością przedłużenia współpracy
  • godziny pracy – 8.00 – 16.00 lub 11.00 – 19.00.
  • miejsce pracy: Kluby Młodzieżowe Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej (Bykowina, Halemba, Ruda).

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
- CV
- list motywacyjny

- kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i kwalifikacje (świadectwa ukończenia szkoły, dyplom, zaświadczenia), doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy); w przypadku wykształcenia średniego dokument potwierdzający staż w pracy z dziećmi lub rodziną.

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 30.10.2020 r. do godz. 16.00 w biurze Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza (ul. Solidarności 21, 41- 706 Ruda Śląska), poprzez email na adres: darek.kowalski@nereusz.pl (skan w formacie .jpg albo .pdf) lub przesłać pocztą na adres biura Stowarzyszenia (liczy się data dostarczenia pod wskazany adres).

 

Wymagane dokumenty powinny być podpisane własnoręcznym podpisem i opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

 

Stanowisko pracy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 608695687

lub adresem e-mail: darek.kowalski@nereusz.pl

 

Wychowawca/doradca dla młodzieży - wolne stanowisko pracy

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: