STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

16 czerwca 2021

 

 

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza ogłasza nabór na wolne stanowisko
ANIMATOR I DORADCA RODZIN/ ASYSTENT USŁUG DLA RODZINY
w ramach projektu „Idź dalej! - Rozwój usług społecznych na rzecz młodzieży
i rodzin w Rudzie Śląskiej” Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych
i zdrowotnych -ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- docieranie do potencjalnych Uczestników Projektu – rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych/życiowych, przekazywanie informacji o projekcie, zachęcanie do uczestnictwa w proponowanych formach wsparcia
- nawiązanie kontaktu i stała współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wsparcia rodziny (m.in. szkoły, MOPS, kuratorzy rodzinni)
- diagnozowanie problemów i potrzeb rodzin przystępujących do projektu
- planowanie i tworzenie doświadczeń korygujących dla rodzin
- nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji z dziećmi i osobami dorosłymi w trudnej sytuacji życiowej, motywowanie ich do udziału w zajęciach
- udzielanie bieżącej pomocy w sprawach codziennych osobom doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych, w załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych i tym podobnych 
- interwencja/towarzyszenie podopiecznym w sytuacjach kryzysowych
- przygotowanie oferty zajęć grupowych dla osób dorosłych i dzieci
- organizowanie oraz częściowo prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla rodzin
- sporządzanie informacji sprawozdawczych.

 

OCZEKIWANE KOMPETENCJE:
- umiejętność pracy z dziećmi i dorosłymi 
- kreatywność w doborze metod i form działania
- umiejętność planowania i analizy pracy własnej oraz pracy w zespole
- otwartość, inicjatywność i komunikatywność
- umiejętności organizacyjne.

 

Preferowane będą osoby, które:
-  posiadają wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
- posiadają wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub
- posiadają wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i udokumentują co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 

Na stanowisko Animatora i doradcy rodzin zaangażowana może zostać osoba, która:
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona
- wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

WAŻNE INFORMACJE:

  • wymiar zatrudnienia – 1 etat
  • przewidywany okres zatrudnienia – od momentu podpisania umowy do 31.05.2022r., z możliwością przedłużenia współpracy
  • godziny pracy – 8.00 – 16.00 / 12.00 – 19.00 
  • miejsce pracy: placówki prowadzone przez Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej (gł. Halemba)

 
Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym prosimy o: 
- wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej: https://forms.gle/6wuXyYoWrwUsfZSe7
- przesłanie CV w terminie do 31.07.2021r. poprzez e-mail na adres: katarzyna.westerowska@nereusz.pl lub pocztą na adres biura Stowarzyszenia: ul. Solidarności 21, 41-706 Ruda Śląska (liczy się data dostarczenia pod wskazany adres).
 
Wymagany dokument powinien być podpisany własnoręcznym podpisem i opatrzony klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
 
Stanowisko pracy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 513 969 884
lub adresem e-mail: katarzyna.westerowska@nereusz.pl 

 

wolne stanowisko pracy: ANIMATOR I DORADCA RODZIN/ ASYSTENT USŁUG DLA RODZINY

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: