DOŁĄCZ DO NAS W SIECI:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

KONTAKT:

 

biuro@nereusz.pl

 

 

PODARUJ DOBRO:

WESPRZYJ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Wolne Stanowisko pracy - wychowawca/doradca dla młodzieży

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza ogłasza nabór na wolne stanowisko
WYCHOWAWCA/DORADCA

w ramach projektu „Idź dalej! - Rozwój usług społecznych na rzecz młodzieży i rodzin
w Rudzie Śląskiej” Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

 KWALIFIKACJE:

  Osobą na stanowisku wychowawcy/ doradcy młodzieży może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe:

- na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki
o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

- na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki
opiekuńczo-wychowawczej lub

- co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 

KOMPETENCJE:

- kreatywność w doborze metod i form oddziaływań

- umiejętność planowania i analizy pracy własnej oraz pracy w zespole.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • diagnozowanie aktualnych potrzeb młodzieży i przygotowywanie adekwatnej oferty zajęć
 • organizowanie/prowadzenie zajęć grupowych dla młodzieży (w tym warsztatów, zajęć rozwijających umiejętności kluczowe, udzielanie pomocy w nauce, animowanie inicjatyw lokalnych)
 • praca indywidualna z uczestnikami, w tym towarzyszenie w sytuacjach kryzysowych
 • networking
 • kontakt z rodzicami uczestników i instytucjami wspierającymi młodzież i rodziny.

 

WAŻNE INFORMACJE:

 • wymiar zatrudnienia – 1 etat
 • przewidywany okres zatrudnienia – od momentu podpisania umowy do luty 2022r.
 • godziny pracy – 8.00 – 16.00 lub 11.00 – 19.00.
 • miejsce pracy: Kluby Młodzieżowe Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej (Bykowina, Halemba, Ruda).

 

Z młodzieżą może pracować osoba, która:

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika
  z tytułu egzekucyjnego,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
- CV
- list motywacyjny

- kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i kwalifikacje (świadectwa ukończenia szkoły, dyplom, zaświadczenia), doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy); w przypadku wykształcenia średniego dokument potwierdzający staż w pracy z dziećmi lub rodziną.

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 06.03.2020 r. do godz. 16.00 w biurze Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza (ul. Solidarności 21, 41- 706 Ruda Śląska), poprzez email na adres: darek.kowalski@nereusz.pl (skan w formacie .jpg albo .pdf) lub przesłać pocztą na adres biura Stowarzyszenia (liczy się data stempla pocztowego).

 

Wymagane dokumenty powinny być podpisane własnoręcznym podpisem i opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

 

Stanowisko pracy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 608695687

lub adresem e-mail: darek.kowalski@nereusz.pl

 

26 lutego 2020

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

KRS 0000013532

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA