STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

29 stycznia 2021
II edycja programu reintegracji osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

 

 

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza ogłasza nabór na wolne stanowisko
ASYSTENT USŁUG DLA RODZINY/ANIMATOR I DORADCA RODZIN
w ramach projektu „Idź dalej! - Rozwój usług społecznych na rzecz młodzieży i rodzin w Rudzie Śląskiej” Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

KWALIFIKACJE:
Na stanowisko Asystenta usług dla rodziny zaangażowana może zostać osoba, która:
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona
- wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

KOMPETENCJE:
- umiejętność pracy z dziećmi i dorosłymi 
- kreatywność w doborze metod i form działania
- umiejętność planowania i analizy pracy własnej oraz pracy w zespole
- otwartość, inicjatywność i komunikatywność
- umiejętności organizacyjne.

 

Preferowane będą osoby, które:
-  posiadają wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
- posiadają wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub
- posiadają wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i udokumentują co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- docieranie do potencjalnych Uczestników Projektu – rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych/życiowych, przekazywanie informacji o projekcie, zachęcanie do uczestnictwa w proponowanych formach wsparcia
- nawiązanie kontaktu i stała współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wsparcia rodziny (m.in. szkoły, MOPS, kuratorzy rodzinni)
- diagnozowanie problemów i potrzeb rodzin przystępujących do projektu
- planowanie i tworzenie doświadczeń korygujących dla rodzin
- nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji z dziećmi i osobami dorosłymi w trudnej sytuacji życiowej, motywowanie ich do udziału w zajęciach
- udzielanie bieżącej pomocy w sprawach codziennych osobom doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych, w załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych i tym podobnych 
- interwencja/towarzyszenie podopiecznym w sytuacjach kryzysowych
- przygotowanie oferty zajęć grupowych dla osób dorosłych i dzieci
- organizowanie oraz częściowo prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla rodzin
- sporządzanie informacji sprawozdawczych.

 

WAŻNE INFORMACJE:
•    wymiar zatrudnienia – 1/2 etatu
•    przewidywany okres zatrudnienia – od momentu podpisania umowy do 31.05.2022r., z możliwością przedłużenia współpracy
•    godziny pracy – 8.00 – 12.00 / 12.00 – 16.00 / 16.00 – 20.00
•    miejsce pracy: placówki prowadzone przez Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej (Halemba, Ruda 1).
 
Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym prosimy o: 
- wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej: https://forms.gle/6wuXyYoWrwUsfZSe7
- przesłanie CV
w terminie do 10.02.2021r. poprzez e-mail na adres: katarzyna.westerowska@nereusz.pl lub pocztą na adres biura Stowarzyszenia: ul. Solidarności 21, 41-706 Ruda Śląska (liczy się data dostarczenia pod wskazany adres).
 
Wymagany dokument powinien być podpisany własnoręcznym podpisem i opatrzony klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
 
Stanowisko pracy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 513 969 884
lub adresem e-mail: katarzyna.westerowska@nereusz.pl 
 

Wolne stanowisko pracy - ASYSTENT USŁUG DLA RODZINY/ANIMATOR I DORADCA RODZIN

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: