STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

02 czerwca 2021

 

 

W związku z realizacją projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pt. „Dobrodzielnia!” poszukujemy ANIMATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (OSÓB DOROSŁYCH) z dużą dawką energii, optymizmu i chęci do wdrażania niebanalnych pomysłów w życie! :)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu ze społecznością lokalną, gł. osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ubóstwem, 
- diagnoza potrzeb społeczności lokalnej w określonej dzielnicy,
- organizowanie zajęć grupowych w odpowiedzi na potrzeby społeczności w określonej dzielnicy tj.: wyjścia do instytucji kultury/edukacyjnych, warsztaty edukacyjne, rodzinne, zajęcia rozwijające,
- prowadzenie lub współprowadzenie warsztatów rodzinnych dla kilkuosobowej grupy osób, 
- wsparcie Uczestników Projektu i członków społeczności w realizacji inicjatyw lokalnych tj. sąsiedzkie spotkania, koncerty, pikniki itp., koordynacja prac w tym zakresie,
- koordynacja pracy wolontariuszy, wprowadzenie ich do pracy, wsparcie w zakresie merytorycznym,
- organizowanie zajęć indywidualnych Uczestników Projektu zgodnie z ich potrzebami i założeniami projektu, w tym towarzyszenie w sytuacjach kryzysowych,
- opracowanie wspólnie z Uczestnikami Projektu indywidualnych ścieżek udziału w projekcie,
- monitorowanie udziału Uczestników Projektu w projekcie, 
- współpraca z kierownikiem projektu, animatorem dzieci, psychologami, doradcami zawodowymi zatrudnionymi w projekcie, 
- nawiązanie kontaktu i stała współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wsparcia rodziny (m.in. szkoły, MOPS, kuratorzy rodzinni)
- sporządzanie informacji sprawozdawczych.
 

 

OCZEKIWANE KOMPETENCJE:

- łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
- umiejętność pracy z rodzinami (osobami dorosłymi i dziećmi), zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej,
- umiejętność dostrzegania potrzeb i problemów społecznych oraz realizacji działań, które na nie odpowiadają, 
- kreatywność i łatwość generowania pomysłów na działania integrujące społeczności lokalne, zwiększające jej potencjał społeczny i zawodowy, 
- umiejętność koordynacji pracy projektowej/zespołowej,
- umiejętność planowania i analizy pracy własnej oraz pracy w zespole, umiejętności organizacyjne, 
- inicjatywność i otwartość na nowe doświadczenia,
- pozytywne usposobienie, umiejętność motywowania i inspirowania innych do działania.

 

Preferowane będą osoby, które:
-  posiadają wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
- posiadają wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi 
w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym 
z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub
- posiadają wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i udokumentują co najmniej 
3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Mile widziane doświadczenie w pracy na rzecz społeczności lokalnej / w zarządzaniu projektami społecznymi / prowadzeniu grupowych form pracy z ludźmi. 

 

Na stanowisko Animatora społeczności lokalnej zaangażowana może zostać osoba, która:
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona
- wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika
z tytułu egzekucyjnego
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 

 

WAŻNE INFORMACJE:
•    wymiar zatrudnienia – 1 etat
•    ilość wakatów: 1
•    przewidywany okres zatrudnienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2022r., z możliwością przedłużenia współpracy
•    godziny pracy – 8.00 – 16.00 / 11.00 – 19.00
•    miejsce pracy: dzielnice Rudy Śląskiej, w których prowadzone są placówki Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza, głównie Ruda 1.

 
Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym prosimy o: 
- wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej:
https://forms.gle/BdYZ38BJapu6rf2d6
- przesłanie CV
w terminie do 31.07.2021r. poprzez e-mail na adres: katarzyna.westerowska@nereusz.pl lub pocztą na adres biura Stowarzyszenia: ul. Solidarności 21, 41-706 Ruda Śląska (liczy się data dostarczenia pod wskazany adres).
 
Wymagany dokument powinien być podpisany własnoręcznym podpisem i opatrzony klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
 
Stanowisko pracy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 513 969 884
lub adresem e-mail: katarzyna.westerowska@nereusz.pl
 

Wolne stanowisko pracy - ANIMATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (osób dorosłych)

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: