STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

30 stycznia 2021

 

 

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza ogłasza nabór na wolne stanowisko
ANIMATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (OSÓB DOROSŁYCH)
w ramach projektu „Dobrodzielnia!” 
Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

KWALIFIKACJE:
Na stanowisko Animatora społeczności lokalnej zaangażowana może zostać osoba, która:
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona
- wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika
z tytułu egzekucyjnego
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

KOMPETENCJE:
- umiejętność pracy z rodzinami (osobami dorosłymi i dziećmi), zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej,
- łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
- umiejętność dostrzegania/diagnozowania potrzeb i problemów społecznych oraz realizacji działań, które na nie odpowiadają, 
- kreatywność i łatwość generowania pomysłów na działania integrujące społeczności lokalne, zwiększające jej potencjał społeczny i zawodowy, 
- umiejętność koordynacji pracy projektowej/zespołowej,
- umiejętność planowania i analizy pracy własnej oraz pracy w zespole, umiejętności organizacyjne, 
- inicjatywność i otwartość na nowe doświadczenia,
- pozytywne usposobienie, umiejętność motywowania i inspirowania innych do działania.

 

Mile widziane: 
- doświadczenie w pracy na rzecz społeczności lokalnej / w zarządzaniu projektami społecznymi / prowadzeniu grupowych form pracy z ludźmi. 

 

Preferowane będą osoby, które:
-  posiadają wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
- posiadają wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi 
w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub
- posiadają wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i udokumentują co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu ze społecznością lokalną, gł. osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ubóstwem, 
- diagnoza potrzeb społeczności lokalnej w określonej dzielnicy,
- organizowanie zajęć grupowych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami społeczności w określonej dzielnicy i założeniami projektu z uwzględnieniem form tj.: wyjścia do instytucji kultury/edukacyjnych, warsztaty edukacyjne, rodzinne, zajęcia rozwijające,
- prowadzenie lub współprowadzenie warsztatów rodzinnych dla kilkuosobowej grupy osób, 
- wsparcie Uczestników Projektu i członków społeczności w realizacji inicjatyw lokalnych tj. sąsiedzkie spotkania, koncerty, pikniki itp., koordynacja prac w tym zakresie,
- koordynacja pracy wolontariuszy, wprowadzenie ich do pracy, wsparcie w zakresie merytorycznym,
- organizowanie zajęć indywidualnych Uczestników Projektu zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i założeniami projektu, w tym towarzyszenie w sytuacjach kryzysowych,
- opracowanie wspólnie z Uczestnikami Projektu indywidualnych ścieżek udziału w projekcie,
- monitorowanie udziału Uczestników Projektu w określonych formach wsparcia
- współpraca z kierownikiem projektu, animatorem dzieci, psychologami, doradcami zawodowymi zatrudnionymi w projekcie, 
- nawiązanie kontaktu i stała współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wsparcia rodziny (m.in. szkoły, MOPS, kuratorzy rodzinni)
- sporządzanie informacji sprawozdawczych.

 

WAŻNE INFORMACJE:
•    wymiar zatrudnienia – 1 etat
•    ilość wakatów: 2
•    przewidywany okres zatrudnienia – od momentu podpisania umowy do 31.12.2022r., z możliwością przedłużenia współpracy
•    godziny pracy – 8.00 – 16.00 / 12.00 – 20.00
•    miejsce pracy: dzielnice Rudy Śląskiej, w których prowadzone są placówki Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza – Halemba i Ruda 1.
 
Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym prosimy o: 
- wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNkHFgRi_pXdAdyBC5EFQTYR6Lxm2eKGcSGKHL1P-ACgJ1og/viewform


- przesłanie CV
w terminie do 14.02.2021r. poprzez e-mail na adres: katarzyna.westerowska@nereusz.pl lub pocztą na adres biura Stowarzyszenia: ul. Solidarności 21, 41-706 Ruda Śląska (liczy się data dostarczenia pod wskazany adres).
 
Wymagany dokument powinien być podpisany własnoręcznym podpisem i opatrzony klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
 
Stanowisko pracy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 513 969 884
lub adresem e-mail: katarzyna.westerowska@nereusz.pl
 

Wolne stanowisko pracy - ANIMATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (osób dorosłych)

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: