STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

15 maja 2021

 

W związku z realizacją projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pt. „Dobrodzielnia!” poszukujemy ANIMATORA DZIECI W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ posiadającego niekończące się pokłady kreatywnych pomysłów, optymizmu i zapału do wprowadzania w życie dzieci radości, uśmiechu i rozwijających doświadczeń ;)

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu ze społecznością lokalną, gł. rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ubóstwem,
- animacja czasu wolnego dzieci i ich rodzin w ich otoczeniu,
- diagnoza potrzeb dzieci i dorosłych w zakresie opieki nad dziećmi 
- zapewnienie opieki i zajęć rozwijających dzieciom, podczas gdy ich rodzice/opiekunowie uczestniczyć będą w działaniach projektowych
- organizowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych/rozwijających dla dzieci oraz rodzin
- pomoc dzieciom w nauce podczas dyżurów 
- koordynacja inicjatyw lokalnych np.: sąsiedzkich spotkań, koncertów, pikników (dot. zadań kierowanych do dzieci)
- współpraca z kierownikiem i pracownikami projektu, oraz Stowarzyszenia 
- nawiązanie kontaktu i stała współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wsparcia rodziny (m.in. szkoły, MOPS, kuratorzy rodzinni)
- sporządzanie informacji sprawozdawczych.
 

 

OCZEKIWANE KOMPETENCJE:

- otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, głównie z dziećmi,
- kreatywność i łatwość generowania pomysłów na działania atrakcyjne dla dzieci w różnym wieku, angażujące je w zabawę, integrujące społeczność lokalną, 
- umiejętność dostrzegania potrzeb i problemów rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych oraz realizacji działań, które na nie odpowiadają, 
- umiejętność pracy z dziećmi i rodzinami zarówno w formie indywidualnej i grupowej,
- umiejętność planowania i analizy pracy własnej oraz pracy w zespole,
- umiejętności organizacyjne,
- inicjatywność i otwartość na nowe doświadczenia,
- pozytywne usposobienie.

Preferowane będą osoby, które:
-  posiadają wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
- posiadają wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi 
w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym 
z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub
- posiadają wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i udokumentują co najmniej 3-letni staż w pracy z dziećmi lub rodziną.

 

Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym/w zarządzaniu projektami społecznymi / prowadzeniu grupowych zajęć dla dzieci. 

 

Na stanowisko Animatora dzieci zaangażowana może zostać osoba, która:
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona
- wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika
z tytułu egzekucyjnego
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 

WAŻNE INFORMACJE:
•    •    wymiar zatrudnienia – 1/2 etatu
•    ilość wakatów: 1
•    przewidywany okres zatrudnienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2022r., z możliwością przedłużenia współpracy
•    godziny pracy – 8.00 – 12.00 / 12.00 – 16.00 / 16.00-20.00
•    miejsce pracy: dzielnice Rudy Śląskiej, w których prowadzone są placówki Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza – głównie Ruda 1.
 
Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym prosimy o: 
- wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej:
https://forms.gle/khS1mKTSVwiGw1v2A
- przesłanie CV
w terminie do 26.05.2021r. poprzez e-mail na adres: katarzyna.westerowska@nereusz.pl lub pocztą na adres biura Stowarzyszenia: ul. Solidarności 21, 41-706 Ruda Śląska (liczy się data dostarczenia pod wskazany adres).
 
Wymagany dokument powinien być podpisany własnoręcznym podpisem i opatrzony klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
 
Stanowisko pracy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 513 969 884
lub adresem e-mail: katarzyna.westerowska@nereusz.pl
 

Wolne stanowisko pracy - ANIMATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (dla dzieci)

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: