STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

17 sierpnia 2020
II edycja programu reintegracji osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza ogłasza nabór na wolne stanowisko
ASYSTENT USŁUG DLA RODZINY/ANIMATOR I DORADCA RODZIN

w ramach projektu „Idź dalej! - Rozwój usług społecznych na rzecz młodzieży i rodzin
w Rudzie Śląskiej” Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

KWALIFIKACJE:

     Na stanowisku asystenta usług dla rodziny/animatora i doradcy rodzin może pracować osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
 • posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i udokumentuje
  co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Ponadto:

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest 
jej  ograniczona ani zawieszona

- wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

KOMPETENCJE:

- umiejętność pracy z dziećmi i dorosłymi w kontakcie indywidualnym i w grupie

- kreatywność w doborze metod i form działania

- umiejętność pracy w zespole

- umiejętność planowania i analizy pracy własnej

- otwartość i komunikatywność

- umiejętności organizacyjne.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • docieranie do potencjalnych Uczestników Projektu – rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych/życiowych, przekazywanie informacji o projekcie, zachęcanie
  do uczestnictwa w proponowanych formach wsparcia
 • nawiązanie kontaktu i stała współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wsparcia rodziny (m.in. szkoły, MOPS, kuratorzy rodzinni, parafie)
 • nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji z Uczestnikami zajęć, motywowanie

do konstruktywnego korzystania z form wsparcia

 • diagnozowanie problemów i potrzeb dzieci i rodzin przystępujących do projektu
 • organizowanie doświadczeń korygujących i rozwijających dla dzieci i rodzin (indywidualnych
  i grupowych;
  przygotowanie oferty i organizowanie/prowadzenie zajęć)
 • udzielanie rodzinom bieżącej pomocy w załatwianiu spraw codziennych (w oparciu o diagnozę potrzeb)
 • prowadzenie interwencji/towarzyszenie podopiecznym w sytuacjach kryzysowych
 • sporządzanie informacji sprawozdawczych.

 

WAŻNE INFORMACJE:

 • wymiar zatrudnienia – 1 etat
 • przewidywany okres zatrudnienia – od momentu podpisania umowy do 31.05.2022r.,

     z możliwością przedłużenia współpracy

 • godziny pracy: 8.00 – 16.00 lub 11.00 – 19.00.
 • miejsce pracy: placówki prowadzone przez Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza

    w Rudzie Śląskiej w dzielnicach: Bykowina, Halemba, Ruda.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
- CV
- list motywacyjny

- kopie dokumentów potwierdzających: kwalifikacje (świadectwa ukończenia szkoły, dyplom, zaświadczenia), doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy); w przypadku wykształcenia średniego dokument potwierdzający staż w pracy z dziećmi lub rodziną.

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 03.09.2020 r. do godz. 16.00 w biurze Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza (ul. Solidarności 21, 41- 706 Ruda Śląska), poprzez email na adres: katarzyna.westerowska@nereusz.pl (skan w formacie .jpg albo .pdf) lub przesłać pocztą na adres biura Stowarzyszenia (liczy się data dostarczenia pod wskazany adres).

 

Wymagane dokumenty powinny być podpisane własnoręcznym podpisem i opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

 

Stanowisko pracy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 513 969 884

lub adresem e-mail: katarzyna.westerowska@nereusz.pl

 

Asystent Usług dla rodziny/animator i doradca rodzin - wolne stanowisko pracy

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: