STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

02 października 2019
II edycja programu reintegracji osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza ogłasza nabór na wolne stanowisko
ASYSTENTA AKTYWNEJ INTEGRACJI

w ramach projektu „Dom Ubogich - program reintegracji osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - II edycja”.

Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

KWALIFIKACJE

- wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, socjologia) lub wykształcenie średnie
i udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (preferowane doświadczenie z osobami bezdomnymi/wykluczonymi społecznie).

 

WIEDZA na temat:

- uzależnień

- przyczyn i procesów prowadzących do bezdomności

- warunków i etapów wychodzenia z bezdomności

- działania systemu pomocy społecznej

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- organizacja wszelkich form pomocy udzielanej w Domu Ubogich (w tym punktu konsultacyjnego)

- diagnozowanie specyficznych potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

- pomoc i towarzyszenie uczestnikom w realizowaniu zadań  IŚR: umawianie wizyt specjalistów, asystowanie podczas wizyt w urzędach i przychodniach, organizowanie leczenia odwykowego i wspieranie podczas terapii, pomoc
w przygotowaniu pism, prowadzenie treningów: higienicznego, budżetowego, kulinarnego; pomoc w znalezieniu pracy
i motywowanie do jej utrzymania, pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia, udzielanie wsparcia emocjonalnego

- organizowanie doświadczenia pracy i wykonywania prostych prac porządkowych/ budowlanych/i ogrodniczych
 wraz z uczestnikami projektu

- wydawanie żywności, odzieży i środków higienicznych

- organizowanie zajęć grupowych

- współpraca z instytucjami i organizacjami zapobiegającymi i przeciwdziałającymi problemowi bezdomności

- docieranie do miejsc, w których przebywają osoby bezdomne i proponowanie im pomocy

- aktywizowanie uczestników do działań na rzecz społeczności lokalnej (organizowanie takich doświadczeń)

- organizowanie wsparcia dla społeczności absolwentów Domu Ubogich

 

WAŻNE INFORMACJE:

- forma zatrudnienia: umowa o pracę (1 etat) lub inna forma

- przewidywany okres zatrudnienia: październik 2019 – wrzesień 2021r.

- godziny pracy: 8.00. – 16.00. oraz 10.00. – 18.00.

- miejsce pracy: Dom Ubogich (przy Parafii św. Andrzeja Boboli) ul. Wyzwolenia 215, 41-710 Ruda Śląska

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej
- list motywacyjny

- kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i kwalifikacje (świadectwa ukończenia szkoły, dyplom, zaświadczenia), doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy); w przypadku wykształcenia średniego dokument potwierdzający doświadczenie w pracy na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

UWAGA:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)” oraz własnoręcznym podpisem.

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 09.10.2019 r. w biurze Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza (ul. Solidarności 21, 41- 706 Ruda Śląska), poprzez email na adres: biuro@nereusz.pl (skan w formacie .jpg albo .pdf) lub przesłać pocztą na adres biura Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 608695682.

Stanowisko pracy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Asystent Aktywnej Integracji - oferta pracy

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: