STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

02 października 2019

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza ogłasza nabór na wolne stanowisko
ASYSTENTA AKTYWNEJ INTEGRACJI

w ramach projektu „Dom Ubogich - program reintegracji osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - II edycja”.

Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

KWALIFIKACJE

- wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, socjologia) lub wykształcenie średnie
i udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (preferowane doświadczenie z osobami bezdomnymi/wykluczonymi społecznie).

 

WIEDZA na temat:

- uzależnień

- przyczyn i procesów prowadzących do bezdomności

- warunków i etapów wychodzenia z bezdomności

- działania systemu pomocy społecznej

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- organizacja wszelkich form pomocy udzielanej w Domu Ubogich (w tym punktu konsultacyjnego)

- diagnozowanie specyficznych potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

- pomoc i towarzyszenie uczestnikom w realizowaniu zadań  IŚR: umawianie wizyt specjalistów, asystowanie podczas wizyt w urzędach i przychodniach, organizowanie leczenia odwykowego i wspieranie podczas terapii, pomoc
w przygotowaniu pism, prowadzenie treningów: higienicznego, budżetowego, kulinarnego; pomoc w znalezieniu pracy
i motywowanie do jej utrzymania, pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia, udzielanie wsparcia emocjonalnego

- organizowanie doświadczenia pracy i wykonywania prostych prac porządkowych/ budowlanych/i ogrodniczych
 wraz z uczestnikami projektu

- wydawanie żywności, odzieży i środków higienicznych

- organizowanie zajęć grupowych

- współpraca z instytucjami i organizacjami zapobiegającymi i przeciwdziałającymi problemowi bezdomności

- docieranie do miejsc, w których przebywają osoby bezdomne i proponowanie im pomocy

- aktywizowanie uczestników do działań na rzecz społeczności lokalnej (organizowanie takich doświadczeń)

- organizowanie wsparcia dla społeczności absolwentów Domu Ubogich

 

WAŻNE INFORMACJE:

- forma zatrudnienia: umowa o pracę (1 etat) lub inna forma

- przewidywany okres zatrudnienia: październik 2019 – wrzesień 2021r.

- godziny pracy: 8.00. – 16.00. oraz 10.00. – 18.00.

- miejsce pracy: Dom Ubogich (przy Parafii św. Andrzeja Boboli) ul. Wyzwolenia 215, 41-710 Ruda Śląska

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej
- list motywacyjny

- kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i kwalifikacje (świadectwa ukończenia szkoły, dyplom, zaświadczenia), doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy); w przypadku wykształcenia średniego dokument potwierdzający doświadczenie w pracy na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

UWAGA:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)” oraz własnoręcznym podpisem.

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 09.10.2019 r. w biurze Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza (ul. Solidarności 21, 41- 706 Ruda Śląska), poprzez email na adres: biuro@nereusz.pl (skan w formacie .jpg albo .pdf) lub przesłać pocztą na adres biura Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 608695682.

Stanowisko pracy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Asystent Aktywnej Integracji - oferta pracy

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: